Cost del cicle de vida dels sistemes centralitzats de producció d’ACS

És freqüent que en el projecte de les instal·lacions d’un edifici es tingui molt en compte el cost de la inversió inicial, incloent els materials i la seva instal·lació, però no es valori suficientment el cost acumulat al llarg de tot el seu cicle de vida.

Costos directes: Els costos relatius a una posada en marxa correcta, el consum d’energia, els costos d’operació, el manteniment i la reparació de les avaries al llarg de la vida útil de la instal·lació, i fins i tot els costos de rehabilitació, renovació i desmantellament són sempre molt més importants que la inversió inicial.

Costos indirectes: Altres costos, normalment més importants que els costos directes, que haurien de valorar-se en un projecte correcte són els possibles problemes ambientals o sanitaris, com els riscos de proliferació de la legionel·la, les conseqüències econòmiques dels temps en què la instal·lació està fora de servei, o els possibles accidents i responsabilitats.

El que més convé sempre a la Propietat que a més explota la instal·lació, és la qualitat del servei i aconseguir que aquesta es pugui seguir utilitzant durant el major temps possible, amb el mínim de parades tècniques, sense noves inversions i al menor cost possible al llarg del seu cicle de vida

En aquest document ens centrarem en els sistemes de producció de les instal·lacions centralitzades d’ACS, per la gran importància dels aspectes citats anteriorment, tant en la qualitat del servei del sistema, en els aspectes sanitaris, així com en el consum d’energia i en el cost total al llarg del cicle de vida de la instal·lació.

Segueix llegint en el següent enllaç: Cost del cicle de vida dels sistemes centralitzats de producció d’ACS

Autors: Adrián Gomila (Guldager Electrólisis) i Josep Ortí (TEST JG)