Facility Management
en la seva màxima expressió

MantTest porta més de 20 anys facilitant
el dia a dia dels gestors de Facility
Management.
Manteniment
Neteja
Jardineria
Energia
Fitxatges
Control de qualitat
Seguretat i salut

MantTest s'ha convertit en l'eina de gestió global del Facility Management

Mòduls de MantTest

Mòdul de Manteniment

L'objectiu d'aquest mòdul és el de disposar d'un pla integral de manteniment que permeti minimitzar els costos, permetent una gestió tant d'incidències com d'actuacions preventives. Tot això basat en protocols de manteniment actualitzats permanentment pels nostres consultors en FM. Per adaptar la solució a la realitat de cada projecte es permet una alta personalització de workflows, alertes, missatgeria, etc. Combinat amb Iris JG MantTest permet l’elaboració de plans d’actuació predictius.

Mòdul de Neteja

Permet la gestió global del servei de neteja, facilitant una gestió efectiva de les rutes del personal, els protocols de neteja per tipologia de zona i la gestió d’incidències puntuals. Disposa de regles avançades per a l’assignació de treballs de forma automàtica sense oblidar les assignacions manuals per part dels responsables del servei.

Mòdul de Jardineria

Controla l’explotació de diverses tipologies d'actuacions, des del tractament d'arbres fins a zones enjardinades passant per l’explotació de parcel·les de bosc on es complementa de forma excel·lent amb la nostra solució de mobilitat off-line.

Mòdul d'Energia

La óptima gestió energètica és un dels principals objectius per a una bona explotació de les instal·lacions i infraestructures. MantTest gràcies a la seva integració amb Iris JG permet registrar valors de comptadors no connectats, així com visualitzar ràtios de funcionament dels edificis.

Mòdul de Fitxatges (control de presència)

El control de les jornades dels empleats és crític per a les empreses i una complicació quan es tracta de treballadors en mobilitat. Aquest mòdul permet disposar amb garanties d’un registre del treball dels nostres empleats així com un control del compliment de presencialitat de les nostres subcontractes.

Mòdul de Control de qualitat

Per poder garantir el compliment de les condicions contractuals més enllà del nivell administratiu, MantTest disposa d'un mòdul d'auditories de qualitat del servei perquè agents tercers puguin avaluar de forma homogènia l'estat del mateix.

Mòdul de Seguretat i salut

Estretament relacionat amb els mòduls de serveis, permet disposar de protocols tècnics de seguretat i salut associats a l'explotació de les instal·lacions i/o edificis. La seva finalitat és donar a conèixer als operaris els procediments de seguretat i salut establerts mitjançant el pla de seguretat i salut propi dels edificis.

Funcionalitats

Dashboard

Creació de múltiples escriptoris mitjançant la configuració de widgets personalitzables adaptats a cada tipologia d’usuari. Permet un seguiment en directe de l’estat del servei.

Gestor documental

Garanteix l’emmagatzematge dels documents clau associats a la gestió del FM, guardant-los de forma estructurada segons regles predefinides per adaptar-se a l’estructura lògica de la seva organització.

Geolocalització

Per a la gestió de patrimoni dispers al territori, MantTest disposa de la possibilitat de representar-lo en un mapa de forma conjunta amb la posició dels nostres recursos.

Gestió d’actius

A partir de l’inventari d’actius i el registre d’actuacions, MantTest permet avaluar els costos operatius i residuals del valor de l’actiu. Essent la base d’un calendari de substitució adequat a la realitat de les instal·lacions.

CAU

MantTest disposa d'un centre d'atenció a l'usuari que serveix com a canal de comunicació amb el departament de FM, permetent als usuaris indicar les incidències detectades i fer-ne un seguiment de l'estat.

Mobilitat

MantTestMobile és una aplicació nativa d'Android i iOS. El seu funcionament offline permet al tècnic de camp recuperar les dades d’actuació, realitzar fotografies o actualitzar l’inventari entre altres moltes funcionalitats sense necessitat de preocupar-se per la cobertura.

BIM

La vinculació de MantTest amb models BIM permet la visualització gràfica de la informació tant en models 3D com 2D. El visor permet al gestor visualitzar les incidències existents, crear actuacions de manteniment de forma visual i revisar les dades tècniques dels actius.

Gestió econòmica

La gestió de contractes permet fer un seguiment del compliment de les previsions de cost, així com garantir l'adaptació dels preus unitaris als acordats.

Indicadors i informes

Permet la programació d’enviament i extracció manual dels principals informes del sector. Test JG també resta a la seva disposició per elaborar informes i indicadors personalitzats que responguin a les necessitats pròpies de la seva organització.

Parametrització

MantTest ha estat dissenyat com un software obert, permetent realitzar qualsevol tipus de modificació en la parametrització per part dels usuaris administradors del client.