La solució SMART
per a la gestió
integral de l'edifici

Controla totes les tecnologies SMART del
teu edifici des d’una sola plataforma.

Millora
l’experiència dels
usuaris

Incrementa la
productivitat
i eficiència

Comprèn el
funcionament
global de l’edifici

Solucions principals

Iris JG s’adaptarà als sistemes existents en el seu edifici, però consta
amb unes solucions base per cobrir les seves possibles necessitats.

Control d'aforament i ocupació

Solució per a la gestió de l'aforament dels espais, monitoratge de l'ocupació, anàlisi de tendències d'afluència, etc.

Qualitat d'aire i confort ambiental

Control i gestió de les condicions ambientals (emissions CO2, temperatura, humitat, ventilació, lluminositat, etc.)

Monitoratge i anàlisi de dades

Recol·lecció i anàlisi d'indicadors operatius per millorar l'eficiència i augmentar la productivitat dels actius de l'edifici.

Reserva de sales i espais

Gestor de reserves de sales de reunions, espais i llocs de treball, places de pàrquing i equipaments diversos.

Gestió de Facility Management

Solució per a la gestió del manteniment i neteja de les instal·lacions gràcies a la seva vinculació amb MantTest.

Característiques

Integració amb sistemes tercers

Iris JG disposa d’integracions predefinides amb sistemes de fàcil implantació per poder smartitzar de forma àgil un edifici convencional. No obstant això, per a edificis amb tecnologia ja existent, Test JG proposa un seguit de reunions per avaluar la integració d'aquesta en una plataforma única de la forma més efectiva possible.

Visualització BIM

La representació gràfica en models 3D i 2D s' ha considerat clau dins la plataforma per dotar d’un entorn visual als usuaris. Aquest entorn permetrà visualitzar alertes, conèixer les condicions ambientals dels espais, realitzar accions concretes (tiquets, reserves...) així com visualitzar rutes per arribar a llocs d'interès.

Anuncis personalitzats per als usuaris

Per informar d'esdeveniments d'interès públic als nostres usuaris, així com per comunicar fets noticiables, Iris JG disposa d'un sistema de campanyes de comunicació integrat amb la resta de les funcionalitats de la plataforma.

Benchmaking de la teva cartera

L’homogeneïtzació de dades de funcionament dels nostres diferents edificis, així com la integració en una única plataforma de sistemes diversos, permet realitzar comparatives de funcionament de forma estandarditzada decidint actuacions sobre el patrimoni basades en dades contrastades.

Dashboard informatiu

Iris JG permet disposar de panells informatius personalitzats per a cada necessitat, estant dissenyats els mateixos per poder-se visualitzar en pantalles desplegades a l'edifici i informar als usuaris d'aquest. La capacitat d'integració d'Iris JG permet plasmar en aquests panells informació comparada de sistemes de diferents verticals.

Alertes centralitzades, notificacions de sistemes

Iris JG s'ha dissenyat tenint en ment l'usuari com el centre de l'aplicació. Per això es disposa d’un canal de comunicació bidireccional amb l’usuari on es permet notificar-li informació dels diferents sistemes integrats, així com se li ofereix la capacitat de donar resposta o de realitzar accions concretes.

Place analytics reports

Com a conclusió de l’explotació, Iris JG permet extreure informes de situació de les principals variables del sistema. Addicionalment a través de JG Ingenieros oferim un servei de consultoria d'acompanyament per a l'anàlisi de l'explotació dels edificis i la detecció de possibles accions de millora.

Iris JG s’ha desenvolupat tenint en ment els requisits SmartScore així com les necessitats de seguiment dels certificats WELL, LEED i BREAM.